Sužinoti daugiau

Dosage and administration The drug is taken orally. The maximum recommended frequency of use is 1 time / day. The drug is not intended for use in patients under the age of 18 years. canadian Pharmacy rx Pregnancy and lactation Not intended for use in women. Side effects Adverse events are usually transient and mild or moderate. The frequency of adverse events increases with increasing dose.

eva green nude movie scenes anal amateur delicioso culo

xnxx chudai chudai
xnxx xnxx xnxx
chudai
mobile porno
xnxx
youporn teen porn
xhamster teen porn
xvideos xnxx
xnxx Tube8
xnxx
realpornfilms.com http://pornholo.net
asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info
hubpornindian.info xxxteenhub.info
watch latina porno
xnxx
pornovidio bokep

asian adult porn

xxx porn tube

Įmonė

Apie mus

UAB „Sakura" įkurta 1991m. Per daugelį darbo metų sukaupėme įvairiapusę praktinę ir teorinę patirtį projektuojant ir diegiant įvairaus sudėtingumo, dydžio bei kompleksiškumo apsaugos, bei telekomunikacijų sistemas visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Savo klientams mes galime pasiūlyti kompleksinius silpnų srovių sistemų sprendimus iš „vienų rankų", tuo pačiu atsižvelgiant ir įvertinant visus užsakovo norus ir pageidavimus. Kompleksiniai sprendimai ne tik sutrumpina diegimo darbų laiką, bet ir sumažina bendrus projekto įgyvendinimo kaštus.

UAB „Sakura" turi atstovybes visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir pasirengusi vykdyti darbus bei atlikti objektuose įrengtų elektroninių sistemų techninį aptarnavimą bet kurioje Lietuvos vietoje.

Pagrindiniai kompanijos tikslai:

 • pasiūlyti klientui pilną silpnų srovių projektavimo ir įrengimo paketą;
 • užtikrinti aukštą atliekamų darbų kokybę;
 • suteikti puikias darbo sąlygas (darbuotojams).

UAB „Sakura" Lietuvoje atstovauja šias kompanijas:

UAB "Sakura" turi kompanijos MITSUBISHI ELECTRIC Ltd. oficialų serviso centrą, kuriame atliekamas garantinis ir pogarantinis remontas

Įgyvendinti projektai

Informacija ruošiama

Kokybės vadyba

IVS politika

Mes siekiame būti pilnaverte pirmaujančių apsaugos ir telekomunikacijų srityje dirbančių įmonių sąrašo nare, todėl nuolat siekiame teikti kokybiškas ir technologiškai modernias paslaugas, veikti atvirai ir sąžiningai, savo veiklą grįsti pažangia valdymo praktika ir socialinės atsakomybės principu, rūpintis darbuotojų sauga bei ugdymu, daug dėmesio skirti aplinkosaugai, užtikrinti kuo didesnį informacijos saugumo laipsnį bei atrodyti patikimiems klientams.

Norėdami įvykdyti užsibrėžtas užduotis, siekiame:

 • Tenkinti klientų poreikius, vertindami ir prognozuodami rinkos tendencijas ir kurdami aukščiausios kokybės produktus bei paslaugas, atitinkančius LST EN ISO 9001, LST EN ISO 14001, OHSAS 18001 irLST ISO/IEC 27001:2017 standartų reikalavimus;

 • Užtikrinti, kad laikomasi visų aplinkosauginių, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;

 • Vykdyti aplinkos taršos prevenciją;

 • Užtikrinti, kad laikomasi visų reikalavimų, informacijos saugumo užtikrinimui;

 • Skatinti korporatyvinės kultūros pažangą, organizuojant komandinį darbą, keliant darbuotojų kompetenciją, ugdant jų supratimą apie aplinkosaugą, taip pat orientuoti darbuotojus tenkinti klientų poreikius bei gerinti darbo sąlygas;

 • Nuolat gerinti integruotas vadybos sistemas, įgyvendinant priemones, būtinas procesų efektyvumui didinti, taikyti tinkamus korekcinius veiksmus.

 • Sudaryti sąlygas visos įmonės veiklos kokybės gerinimo idėjų ir pasiūlymų realizavimui.

 

 

Įvadinė instrukcija suinteresuotoms šalims

 

UAB „Sakura” yra įsidiegusi ir sertifikavusi vadybos sistemas, kurios yra sukurtos integruojant kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą, atitinkančią LST 1978:2008 (BS OHSAS 18002:2008) standarto reikalavimus, aplinkos vadybos sistema, atitinkančią LST ISO 14001:2005 standarto reikalavimus, ir informacijos saugumo valdymo sistema, atitinkančią LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus.

Įmonė, įsidiegdama informacijos saugumo valdymo sistemą, siekia užtikrinti tinkamą informacijos valdymą, naudojimą ir kontrolę įmonėje ir už jos ribų. Todėl siekdama užtikrinti kuo efektyvesnį informacijos saugumo valdymą, įmonė šiuo dokumentu supažindina klientus, partnerius, subrangovus ir kitas trečiąsias šalis su esminiais informacijos saugumo aspektais, taikomais įmonėje.

Konfidenciali informacija

Įmonė deda pastangas, kad būtų užtikrinta konfidencialios informacijos apsauga. Konfidenciali informacija – tai viešai neskelbtina turtinė, finansinė, techninė informacija, o taip pat duomenys apie akcininkus, darbuotojus ir klientus bei su projektais susijusi informacija.

Santykiai su klientais, subrangovais, tiekėjais ir kitais bendradarbiavimo partneriais

Įmonė, siekdama užtikrinti konfidencialios informacijos saugumą, kiekvienu atveju su klientais ir trečiosiomis šalimis apsibrėžia konfidencialios informacijos sampratą, riboja priėjimą prie šio tipo informacijos trečiosioms šalims bei įmonės darbuotojams, trečiosioms šalims nėra suteikiami prisijungimai iš išorės prie įmonės serverių ir sistemų, pašaliniai asmenys nepatinka į įmonės patalpas be lydinčiųjų asmenų ir pan. Tai leidžia sumažinti konfidencialios informacijos praradimą arba netinkamą naudojimą. Be to, įmonė su klientais ir trečiosiomis šalimis, pagal poreikį, pasirašo konfidencialumo susitarimus, kuriuose apibrėžiami konfidencialios informacijos valdymo ypatumai. Pagal pasirašytą konfidencialumo susitarimą visos šalys besąlygiškai įsipareigoja laikytis nustatytų įsipareigojimų.

Taip pat įmonė rinkdamasi subrangovus, tiekėjus ar kitus bendradarbiavimo partnerius, darbų atlikimui, įvertina, ar ankščiau nebuvo incidentų susijusių su netinkamu informacijos valdymu. Be to, renkantis tiekėjus paslaugų, prekių tiekimui, įmonė žodžiu ar raštu supažindina tiekėją prie kokios informacijos, informacinių sistemų, patalpų turi prieigos teises. Kai tiekėjas teikia paslaugas įmonės viduje ir paslaugų teikimo procese gali būti bent kokia maža tikimybė prieiti prie konfidencialios informacijos, yra paskiriamas įmonės darbuotojas, kuris kontroliuoja paslaugų teikimo procesą. Jeigu tiekėjas paslaugas teikia išorėje ir jam buvo perduoti įrenginiai, kuriuose yra įrašyta įmonės informacija, tokiu atveju informaciją privalo laikyti konfidencialia ir iš karto informuoti įmonę.

Informacijos saugumo valdymo priemonės

Saugoti kliento ar trečiųjų šalių informaciją – itin svarbus įmonės uždavinys.

Siekdama šio tikslo, įmonė:

 • Įmonė yra pasirengusi ir pasitvirtinusi tvarkas, kurios padeda užtikrinti efektyvesnį informacijos saugumo valdymą. Su šiomis tvarkomis yra supažindinti visi įmonės darbuotojai ir, pagal poreikį, su esminiais punktais gali būti supažindintos trečiosios šalys.

 • Užtikrina, kad visa konfidenciali informacija, esanti popieriniame variante ar elektroninėje laikmenoje, saugoma tinkamai ir yra prieinama tik su atitinkamu klientu dirbantiems darbuotojams.

 • Įmonės sistemos ir serveriai yra apsaugoti nuo nesankcionuotų prisijungimų.

 • Į įmonės patalpas negali patekti pašaliniai asmenys be darbuotojų žinios ir palydos.

 • Įmonė yra pasirengusi Veiklos tęstinumą planą, kas leidžia sumažinti laiko kaštus, reaguojant į incidentą, susijusį su informacijos saugumu, bei galimus finansinius nuostolius.

 • Įmonėje periodiškai yra atliekamas informacinio turto vertinimas ir įgyvendinamos priemonės, skirtos sumažinti nustatytą didžiausią rizikos laipsnį informaciniam turtui.

 • Įmonė reaguoja iš karto, kai tik pateikiamos pastabos dėl galimos konfidencialios informacijos paviešinimo, nutekinimo, pavogimo ir kitų atvejų.

 • Įmonėje yra paskirtas atsakingas darbuotojas už informacijos saugumo valdymo priežiūrą. Į jį gali kreiptis tiek darbuotojai, tiek klientai ar trečiosios šalys, jei iškyla klausimų dėl konfidencialios informacijos ar informacijos saugumo valdymo.

 • Kiekvienais metais įmonėje atliekamas informacijos saugumo auditas, kur nepriklausoma audito kompanija įvertina įdiegtos informacijos saugumo valdymo sistemos atitikimą standarto reikalavimams.

Visos paminėtos priemonės parodo, kad įmonė kiekvienais metais skiria laiko, finansų ir darbuotojų išteklius, kad informacijos saugumas būtų valdomas tinkamai.

Santykiai su darbuotojais

Įmonės darbuotojai yra supažindinti su informacijos klasifikavimu, konfidencialios informacijos apsauga bei galimomis pasekmėmis, atskleidus ją.

Darbuotojas negali atskleisti informacijos kitam asmeniui, nedirbančiam įmonėje, išskyrus atvejus, kai turi tam leidimą. Darbuotojui taip pat draudžiama atskleisti konfidencialią informaciją savo šeimos nariams ir draugams. Tais atvejais, kai asmenys, nedirbantys įmonėje, yra supažindinami su konfidencialia informacija, turi būti užtikrintas tolesnis šios informacijos saugumas. Įmonės viduje konfidenciali informacija atskleidžiama tik tuomet, kai tai yra būtina.

Darbuotojai negali naudoti konfidencialios informacijos neteisėtiems tikslams. Jie taip pat privalo imtis veiksmų, apsaugosiančių konfidencialią informaciją nuo praradimo, vagystės, neteisėto naudojimo ar pakeitimo.

Darbuotojams, išeinantiems iš įmonės, primenama dėl jų atsakomybės ir toliau saugoti bei neviešinti konfidencialios informacijos, kurią sužinojo dirbdami įmonėje.

Įmonė tikisi, kad nauji darbuotojai, atėję iš kitų įmonių, nepaviešins pastarųjų konfidencialios informacijos

 

Su UAB „Sakura” pasirašančių sutartis suinteresuotų pusių (tiekėjų, partnerių ir kt.) prašome tinkamai naudoti informaciją bei užtikrinti jos konfidencialumą ir kilus bent kokiems klausimams šia tema nedelsiant kreiptis į įmonę.

Paslaugos

Projektuojame ir įrengiame:

PATALPŲ APSAUGOS IR PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMAS

UAB „Sakura" projektuoja bei įrengia patalpų priešgaisrinės signalizacijos sistemas.Sistemų projektavimas ir įrengimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos respublikoje galiojančiomis gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių normomis.

Įmonė turi licenciją priešgaisrinių sistemų techniniam aptarnavimui.

VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮRAŠYMO SISTEMAS

UAB „Sakura" projektuoja ir įrengia įvairaus sudėtingumo vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistemas.

Mūsų firma yra tiesioginis originalios vaizdo stebėjimo įrangos gamintojų atstovas, todėl siūlome tikrai geras kainas ir pačią aukščiausią kokybę.

Turėdami vienintelį Lietuvoje ir Pabaltijyje "Mitsubishi" serviso centrą, per patį trumpiausią laiką atliekame įvairios vaizdo aparatūros garantinį ir pogarantinį remontą.

DURŲ ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMAS

UAB „Sakura" projektuoja ir įrengia durų ir praėjimo kontrolės bei judėjimo apskaitos sistemas.

Siūlome kompanijos "HONEYWELL" įvairaus sudėtingumo ir saugumo sistemas. Bekontaktinių kortelių nuskaitymo įrangos pagalba galima kontroliuoti ir savo patalpų saugumą, ir darbuotojų darbo laiką. Būdami oficialiu Austrijos biometrinių įrenginių kompanijos „Ekey biometric systems" atstovu Lietuvoje siūlome aukščiausią kontrolės lygį, naudojant biometrinius įrenginius.

KOMPIUTERINIUS IR TELEFONINIUS TINKLUS

UAB „Sakura" projektuoja ir įrengia kompiuterinius bei telefoninius tinklus nuo darbo vietose įrengiamų kompiuterinių ar telefoninių rozečių iki pilno kompiuterinės spintos sukomplektavimo ir išpildymo.

PATALPŲ IR LAUKO PERIMETRO APSAUGOS SISTEMAS

UAB „Sakura" projektuoja ir įrengia patalpų apsaugos sistemas ir butams, ir dideliems prekybiniams ar gamybiniams objektams.

Taip pat projektuojam ir įrengiam lauko perimetro apsaugos sistemas.

Įrengtas sistemas priduodame saugos tarnyboms.

VIDINES TELEFONŲ STOTIS (PBX)

UAB „Sakura" pasiūlys tinkamiausią telefoninės įrangos sprendimą Jūsų kompanijai. Naudojama SIEMENS kompanijos įranga užtikrina aukščiausią sistemos kokybę,

All Top-quality ingredients identical to the brand ones will guarantee the undeniable effectiveness of treatments.http://www.rxoncanadian.com/

funkcionalumą ir lankstumą.

VIETINES IR PALYDOVINES TELEVIZIJOS SISTEMAS

UAB „Sakura" projektuoja ir įrengia palydovinės bei vietinės televizijos priėmimo sistemas taip pat vidinius televizijos tinklus. Naudojame tik aukštos kokybės įrangą, nepriekaištingam sistemos darbui užtikrinti.

ĮGARSINIMO SISTEMAS

UAB „Sakura" projektuoja ir įrengia įgarsinimo sistemas, skirtas foninės muzikos bei viešųjų pranešimų transliavimui. Parenkame optimaliausią sistemos išpildymo variantą, pritaikytą konkretaus kliento poreikiams.

GESINIMO DUJOMIS SISTEMAS

UAB „Sakura" projektuoja ir įrengia gesinimo dujomis sistemas. Ši gaisro gesinimo priemonė taikoma objektuose,

kur gesinimas vandeniu yra netinkamas

RADIJO RYŠIO SLOPINIMO (BLOKAVIMO) ĮRANGA

Specialios paskirties objektuose projektuojame ir įrengiame radijo ryšio slopinimo įrangą

  • Sumontuotas sistemas priduodame apsaugos bei priešgaisrinėms gelbėjimo tarnyboms;
  • Atliekame sistemų garantinį ir pogarantinį aptarnavimą;
  • Atliekame priešgaisrinių sistemų techninį patikrinimą;
  • Prekiaujame atstovaujamų kompanijų technine įranga.

Kontaktai

Kaunas

At this point, it is also important to mention the word generic, which presupposes a specific class of treatments.http://www.rxoncanadian.com/

E.Ožeškienės g. 39, 44254 Kaunas
Tel.: (+370 37) 33 70 70
Mob.tel.: (+370 698) 21468
Faks.: (+370 37) 33 70 76
El.paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vilnius

Mindaugo g. 6, 03106 Vilnius
Tel.: (+370 5) 269 19 99
Mob.tel.: (+370 698) 37983
Faks.: (+370 5) 260 82 87
El.paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Klaipėda

Birutės g. 11, 91222 Klaipėda
Tel./faks.: (+370 46) 41 50 85
Mob.tel.: (+370 698) 13490
El.paštas:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
brand name cialis online pharmacy https://www.topdrugscanadian.com/ overnight delivery
When using the drug in patients over 65 years of age, patients with impaired liver function, patients with severe renal failure, as well as in patients receiving simultaneously drugs - inhibitors of the CYP3A4 isoenzyme of the cytochrome P450 system (for example, erythromycin, saquinavir)http://canadiantoprx.com/buy-cytotec-online-cheap/, an increase in the level of sildenafil in plasma, which can contribute to both increasing the effectiveness of the drug, and the possibility of side effects. It can be expected that even more potent inhibitors of the CYP3A4 isoenzyme of the cytochrome P450 system, such as ketoconazole or itraconazole, can lead to an increase in plasma sildenafil levels. The feasibility of administering the drug at a dose of 25 mg / day in such groups of patients should be discussed.